دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی اهواز دوره یکم